Lieder in Romani

Die folgenden Lieder wurden im bulgarischen Radiosender aufgenommen. Sie wurden gesungen von Hristo Kychukov und seinen Roma Studenten aus Bulgarien.

I rjat ucharel

Kurke bijaveste me geljom

Andi javin


Dzhelem, Dzhelem

O Vasili

Chajorije, Shukarije


Vidinjate me geljom

Leski karuchka

Nina…


Xale amen baba bre

Na chaliljam jekh avreske

Usti Usti Baba


Mamina chave

Lele Devla

Beshav mange korkoro


Eke kotar kaj avel

Sar vesheski luludi